Daltononderwijs


 Dalton missie

Op onze school wordt Daltononderwijs gegeven, omdat de leerkrachten een bepaalde visie hebben op de maatschappij en op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en opgroeien tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving, die inzicht hebben in zichzelf.
Hiervoor gebruiken wij de visie van het Daltononderwijs.
 
Dalton Visie
Dalton is een manier van leven en werken, die uitgaat van drie basisprincipes, zoals ze in de Daltondriehoek hieronder geformuleerd zijn. Deze zijn inmiddels uitgebreid met 3 kernwaarden, te weten: borging, effectiviteit en evaluatie/reflectie. De basisprincipes, vrijheid / verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, zijn elementen die ook onze levensbeschouwelijke identiteit mee bepalen. Onze school is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat er open gecommuniceerd wordt over verschillende vormen van levensvisie.  Hierdoor brengen wij de kinderen begrip en respect bij. Wij zijn van mening dat onze school daarmee de kinderen goed voorbereid op het samen leven en samen werken met anderen. 
 
 1. Vrijheid / verantwoordelijkheid
  "Freedom and responsibility together perform the miracle"
 
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn in onze ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Daltononderwijs ziet een mens / kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes ook de verantwoordelijkheid draagt.
Als je kinderen vertrouwt, volgt daar automatisch uit dat je ze verantwoordelijkheid moet durven geven. Dit is een belangrijk element in het opgroeien van het kind. We willen het kind leren verantwoordelijkheid te nemen voor bijvoorbeeld (een deel van) het eigen leren, voor de schoolomgeving, voor de medeleerlingen, ja, uiteindelijk zelfs voor de maatschappij. De Dorendal wil kinderen uiteindelijk opvoeden tot positieve, democratische, verantwoordelijke medeburgers.

 
 1. Zelfstandigheid
"Experience is the best and indeed the only real teacher"
Zelfstandigheid bij kinderen zorgt ervoor dat ze als individu kunnen functioneren binnen de maatschappij. Zelfstandigheid  betekent voor ons dat kinderen leren de problemen die ze tegen komen zelfstandig op te lossen. De leerkracht is natuurlijk wel altijd op de achtergrond beschikbaar voor hulp, maar is vaak niet het eerste aanspreekpunt als een kind een moeilijkheid ontmoet.
Het moet kinderen een gewoonte worden om eerst zelf te proberen een (creatieve) oplossing te bedenken en om hulp te vragen bij medeleerlingen. De kinderen krijgen de vrijheid, tevens de verplichting , om hun opdrachten zodanig te plannen en te organiseren, dat ze hun werk op het afgesproken moment klaar hebben.

 
 1. Samenwerken
  "The school functions as a social community"
Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid,  niet zonder zijn medemens kan. Wij willen de kinderen leren om elkaar te helpen en om zelf ook hulp te vragen.
Je kunt problemen oplossen door samen te werken met andere kinderen. Op de Dorendal wordt samen gewerkt en samengewerkt.

 
 1. Evaluatie / Reflectie
"I would be the first to hear welcome criticism"
Doordat je met kinderen reflecteert op hun ontwikkeling, worden ze bewust van deze ontwikkeling. Kinderen worden hierdoor eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces. Als een kind eigenaar is van zijn eigen proces, zal het meer verantwoordelijkheid nemen, zal het zelfstandiger kunnen zijn en zal hij weten wanneer samenwerken effectief zal zijn.

 
 1. Effectiviteit
  "Efficiency measure a simple and economic reorganization of the school"
Wij vinden het belangrijk om tijd effectief in te delen. Door tijd effectief in te delen, kunnen leerkrachten ruimte creëren om kinderen beter te begeleiden. Ook voor kinderen is het heel belangrijk om effectieve instructies te krijgen, omdat als het effectief is, het automatisch instructie op maat is. Ook kinderen houden op deze manier tijd over om zelf invulling te geven aan hetgeen ze willen leren. Hierdoor bevorder je weer de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken.
 
 1. Borging
  "Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit"
Wij vinden het belangrijk om alles wat betreft onze daltonontwikkeling te borgen, omdat we dan afspraken hebben vastliggen. Het is gemakkelijker om je dan aan de afspraken te houden of om elkaar aan de afspraken te helpen herinneren. Ook is de borging een houvast in de ontwikkeling. Je kunt zien wat de volgende stap is die je kunt maken als school.

 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op