De intern begeleider (IB-er)

De taak van de intern begeleider bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de zorg in de school. Wanneer de leerkracht vragen heeft m.b.t. de zorg van een leerling en de (preventieve) zorg op maat in de groep dreigt te stagneren, roept de leerkracht de hulp in de van de IB-er De ouders worden hiervan van tevoren op de hoogte gesteld. De IB-er voert overleg met de leerkracht, maar is ook de schakel naar het zorgteam waarin de IB-er en de schoolcontactpersoon van WSNS (Astrid van Veldhuizen) zitting hebben samen met een maatschappelijk werker (Sigrid van der Heijde ) en zo mogelijk de leerkracht van het kind. Ouders worden van tevoren op de hoogte gesteld wanneer er een gesprek over hun kind plaatsvindt. In een oudergesprek zal de uitkomst van het gesprek toegelicht worden. In sommige gevallen wordt een extern diagnostisch onderzoek aangevraagd. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. De onderzoeken die via school worden uitgevoerd hebben als voordeel dat ze voor ouders kosteloos zijn. Een ander voordeel is dat de school altijd handelingsgerichte adviezen krijgt en dat meegedacht wordt over de uitvoering van het plan dat gemaakt wordt n.a.v. het onderzoek. Wanneer u zelf mocht besluiten tot onderzoek dan stellen wij het op prijs dat de leerkracht en de IB-er hierover geïnformeerd worden.
De intern begeleider voert regelmatig zorgoverleg met de directeur en de RT-er.
 
Taken van de intern begeleider zijn:
• zorg dragen voor de dossiers van de kinderen
• afnemen van diagnostische toetsen bij individuele kinderen
• interpreteren van toetsuitslagen en helpen bij hulp organiseren voor risico-kinderen
• coördineren van het gebruik van het leerlingvolgsysteem
• adviseren bij het opstellen van handelingsplannen door groepsleerkrachten
• voorbereiden en voeren van de leerling- en groepsbesprekingen
• bijhouden van de orthotheek
• contact onderhouden met de zorginstanties buiten de school
• evalueren van de resultaten van de handelingsplannen in overleg met de groepsleerkracht
. coachen van leerkrachten
. voorbereiden van oudergesprekken met leerkrachten en voeren van oudergesprekken met leerkrachten en ouders
. mede vormgeven aan beleid m.b.t. de leerlingenzorg

Onze internbegeleider is Christel Bluemer.
christel.bluemer@floresonderwijs.nl

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op